• 27/10/2022

Ռուս-ամերիկյան պայմանավորվածությունները ռեալ են միայն ԱՄՆ ընտրություններից հետո

Ռուս-ամերիկյան պայմանավորվածությունները ռեալ են միայն ԱՄՆ ընտրություններից հետո

Մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նում ներ­կա­յումս ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կը (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=239663&l=am) մեկ ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյուն եւս այս փու­լում ձեռք է բեր­ել: Այս­պես, ե­թե մինչ այս ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը հիմ­նա­կա­նում աշ­խա­տում են տար­բեր գոր­ծիք­նե­րի՝ պե­տու­թյու­ննե­րի, կա­ռույց­նե­րի մի­ջո­ցով, ա­պա վեր­ջին ժա­մա­նակ­ներս գոր­ծում են ուղ­ղա­կի՝ ա­ռա­ջին դեմ­քով՝ կոնգ­րես­մեն­ներ, տար­բեր պաշ­տո­նյա­ներ, հա­տուկ ծա­ռա­յու­թյուն­ներ եւ այլն: Մա­սամբ, օգ­տա­գործ­վում են նա­եւ ԵՄ-ի մե­խա­նիզմ­նե­րը: Սա­կայն հաշ­վի առ­նե­լով այն ի­րա­վի­ճա­կը, որ ներ­կա­յումս կա Եվ­րո­պա­յում, ա­պա ԵՄ-ի այդ գոր­ծի­քա­կազ­մը հա­զիվ թե եր­կար ծա­ռա­յի ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րին:

Ար­դյուն­քում, ռուս­ներն ու ա­մե­րի­կա­ցի­ներն ար­դեն մաս­նա­վո­րա­պես մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նում մտնում են ու­ղիղ բախ­ման փուլ: Ճիշտ է, դա դեռ քա­ղա­քա­կան հար­թու­թյու­նում է, սա­կայն ա­մեն ինչ շատ ա­րագ է փոխ­վում: Սա է­ա­կան է նրա­նով, որ ինչ­պես Վա­շինգ­տո­նը, այն­պես էլ Մոսկ­վան շատ ա­վե­լի կտրուկ են դնում տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին երկր­նե­րին ուղղ­ված հիմ­նա­կան հար­ցը՝ ում կող­մից եք:

Որ­քա՞ն կշա­րու­նակ­վի այս բարդ ի­րա­վի­ճա­կը, հաշ­վի առ­նե­լով, որ այս դեպ­քում մի­այն ա­ճում է հա­վա­նա­կա­նու­թյու­նը, որ ռուս-ամե­րի­կյան բա­խու­մը քա­ղա­քա­կան հար­թու­թյու­նից կտե­ղա­փոխ­վի ռազ­մա­կան, ի­հար­կե, այս դեպ­քում նա­եւ ի­րենց կողմն ան­ցած պե­տու­թյու­նն­երի մի­ջո­ցով: Սա­կայն, ինչ­պես Ուկ­րա­ի­նա­յում ռուս-ամե­րի­կյան բա­խում­նե­րի պա­րա­գա­յում, այն­պես էլ մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նի հետ կապ­ված կա նա­եւ այն հար­ցը, թե ներ­կա սրա­ցու­մը կող­մե­րին չի՞ պար­տադ­րում՝ գնալ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն­նե­րի: Ա­ռա­վել եւս, որ ԱՄՆ-ն կանգ­նած է իշ­խա­նա­կան հա­մա­կար­գի հնա­րա­վոր տե­ղա­շար­ժե­րի շե­մին, ո­րը կա­րող է նա­եւ ռուս-ամե­րի­կյան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րում լուրջ տե­ղա­շար­ժե­րի տա­նել:

Այս ա­ռու­մով ԱՄՆ-ից ե­կող ազ­դակ­ներ ար­դեն իսկ նկատ­վում են: Մաս­նա­վո­րա­պես, ըստ The Wa­shing­ton Post-ի տե­ղե­կաց­ման, 30 կոնգ­րե­սա­կան ու­ղիղ կոչ է ա­րել Բայ­դե­նին՝ փո­խել իր ռազ­մա­վա­րու­թյունն Ուկ­րա­ի­նա­յում եւ սկսել բա­նակ­ցել Մոսկ­վա­յի հետ: Հաս­կա­նա­լի է, խոս­քը հիմ­նա­կա­նում հան­րա­պե­տա­կան­նե­րի մա­սին է: Իսկ սրա­նից ա­վե­լի վաղ կրկին հան­րա­պե­տա­կան թե­ւին հա­րող մի շարք տնտե­սա­կան խո­շոր գոր­ծիչ­ներ է­ին հրա­պա­րա­կա­յին մե­սիջ­ներ հղում՝ Մոսկ­վա­յի հետ բա­նակ­ցե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թյան մա­սին:

Իսկ ա­հա մի շարք հե­ղի­նա­կա­վոր փոր­ձա­գետ­ներ շատ ա­վե­լի ա­ռաջ գնա­ցող ակ­նարկ­ներ են ա­նում՝ սկսե­լով հար­ցից, թե ին­չու է Պու­տի­նը ձգձգում ուկ­րա­ի­նա­կան պա­տե­րազ­մը: Բա­ցատ­րու­թյու­նը ոչ թե ու­ժե­րի պա­կասն է կամ սխալ ռազ­մա­վա­րու­թյու­նը, այլ որ ի սկզբա­նե ակ­տիվ հար­ձա­կում­նե­րը մի­ան­գա­մից ՌԴ-ի դեմ կհա­մախմ­բեր ողջ Ա­րեւ­մուտ­քը: Սա­կայն այս­պես, երբ զու­գա­հե­ռա­բար բո­լո­րի հա­մար տե­սա­նե­լի են դառ­նում ուկ­րա­ի­նա­կան պա­տե­րազ­մի ինչ­պես տնտե­սա­կան, այն­պես էլ Եր­րորդ աշ­խար­հա­մար­տի վե­րած­վե­լուց բխող անվ­տան­գա­յին հե­տե­ւանք­նե­րը, Ա­րեւ­մուտ­քում սկսվել են լուրջ տե­ղա­շար­ժեր: Այդ թվում, ա­մե­րի­կյան ի­րա­կան տնտե­սա­կան սե­կտո­րը, որ­տեղ էլ գե­րակշ­ռում են հան­րա­պե­տա­կան­նե­րը, խոր­քա­յին ներ­քին պայ­քար են սկսել: Ընդ ո­րում, հի­շա­տակ­ված աղ­բյուր­նե­րը նա­եւ ակ­նար­կում են, որ ար­դեն իսկ կան Կրեմ­լի հետ հստակ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյու­ններ, ո­րոնք կգոր­ծարկ­վեն ա­մե­րի­կյան ընտ­րու­թյու­նն­երից հե­տո, ե­թե հան­րա­պե­տա­կան­նե­րը վերց­նեն Կոնգ­րե­սի վե­րահս­կո­ղու­թյու­նը:

Ին­չե­ւէ, ա­մե­րի­կյան ընտ­րու­թյուն­նե­րին մնում է եր­կու շա­բաթ, եւ կա տպա­վո­րու­թյուն, որ դրա­նից հե­տո ա­նակն­կալ­նե­րի պա­կաս չեն լի­նե­լու:

ՔԵ­ՐՈԲ ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ